Акценти

Първа инфекциозна клиника е уникална структура за Североизточна България, осигуряваща специализирана болнична помощ по инфекциозни болести, извършваща бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения. Първа клиника по инфекциозни болести осъществява безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания.

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, респективно Първа клиника по инфекциозни болести е единствената в Североизточен регион, където се приемат и лекуват пациенти с ХИВ/СПИН. Екипът на Първа инфекциозна клиника е съставен от специалисти по инфекциозни болести, с допълнителна квалификация за изследване  на очни дъна, отоскопия, абдоминална ехография, лечение на болни с HIV/СПИН и интензивно лечение на инфекциозно болни.

Инфекционистите от клиниката са включени в: Програмата за борба с кърлежо-преносимите инфекции; Групите за актуализиране на консенсусите за лечение на остри вирусни хепатити, невроинфекции и чревни инфекции; Програмата на СЗО за борба със HIV/СПИН, туберкулоза и малария, във Фондация по зооантропози. Лечението на болни с  Covid-19 от самото начало на пандемията.

В клиниката се прилагат съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област, приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC. Въведени са съвременни алгоритми и консенсуси за лечение на невроинфекции, заболявания с диариен синдром и хеморагичен синдром в инфектологията, кърлежо-преносими болести,  сепсис, токсиинфекциозен шок, СПИН.