Докладът е базиран на инструменти, които анализират кода и визуалното представяне на уебсайта.

 

1. validator.w3.org

Анализът показва, че кодът отговарянапълно на HTML стандарта.

 

2. Checkers.eiii.eu/en - eAccessability Page Checker

Приложени автоматични тестове
Изображенията трябва да имат алтернативен текст [1.1.1]
< video > елементите трябва да имат надписи [1.2.2]
Определени роли в ARIA трябва да съдържат определени деца [1.3.1]
Определени ARIA роли трябва да се съдържат от определени родители [1.3.1]
< ul > и < ol > трябва директно да съдържат само елементи < li >, < script > или < template > [1.3.1]
< li > елементите трябва да се съдържат в < ul > или < ol > [1.3.1]
ARIA скрит елемент не трябва да съдържа фокусируеми елементи [1.3.1, 4.1.2]
Разстоянието между редовия текст трябва да се регулира с персонализирани таблици със стилове [1.4.1.2, 2.1.a.a]
изисква се проверка6 Елементите трябва да имат достатъчен цветен контраст [1.4.3]
Уверете се, че превъртащият регион има достъп от клавиатурата [2.1.1]
Страницата трябва да има средства за заобикаляне на повтарящи се блокове [2.4.1]
Документите трябва да имат елемент < title > за помощ при навигация [2.4.2]
Връзките трябва да имат различим текст [2.4.4, 4.1.2]
Връзките със същото име имат подобна цел [2.4.9]
< html > елемент трябва да има атрибут lang [3.1.1]
Елементът 1 < html > трябва да има валидна стойност за атрибута lang [3.1.1]
ID на активните елементи трябва да са уникални [4.1.1]
IDs, използвани в ARIA, и етикетите трябва да бъдат уникални [4.1.1]
Стойността на атрибута 56 id трябва да е уникална [4.1.1]
Елементите трябва да използват само разрешени ARIA атрибути [4.1.2]
aria-hidden='true' не трябва да присъства в тялото на документа [4.1.2]
Трябва да се предоставят задължителни ARIA атрибути [4.1.2]
Използваните роли 1 ARIA трябва да отговарят на валидни стойности [4.1.2]
ARIA атрибутите трябва да отговарят на валидни стойности [4.1.2]
ARIA атрибутите трябва да отговарят на валидни имена [4.1.2]
Бутоните трябва да имат различим текст [4.1.2]
С краен резултат 100 / 100 (най-добър).

 

 

3. WAVE Evaluation Tool WebAIM

Инструменти за оценка на уеб достъпността на WAVE WAVE® е набор от инструменти за оценка, който помага на авторите да направят своето уеб съдържание по-достъпно за хора с увреждания. WAVE може да идентифицира много грешки в достъпността и Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), но също така улеснява човешката оценка на уеб съдържанието.

 

Инструментът на WEB Aim валидира уеб страницата, давайки 0 грешки и 3 намерени проблема свързани с контраста. След обстойно преглеждане на намерените 3 проблема с контраста се установи следното:

- Автоматичния софтуер е намерил грешки свързани с помощни елементи, които не са видими за крайния потребител и съответно не трябва да се взимат под внимание за сформиране на крайната оценка.