Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи и международни програми и проекти”


Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи и международни програми и проекти” организира и контролира цялостната дейност по провеждане на следдипломно обучение, организира и съдейства в процеса на получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти.

Отделът организира и координира дейността по планиране, анализи и участие на Дружеството в проекти, изготвя необходимата документация за кандидатстването и работата по проекти пред финансиращи организации.

Изготвя анализи, свързани с развитието на дейността на лечебното заведение и неговите структури. Участва и контролира създаването и обновяването на болничната информационна система, интернет представяне и информационните материали за лечебното заведение.


Началник Отдел Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи и международни програми и проекти” П. Иванова Полина Колева Иванова - Каменова

Полина Колева Иванова - Каменова

Началник Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи, международни програми и проекти“

Завършила бакалавърска степен по специалност „Финанси“, профил „Банково дело“ в Икономически университет - гр. Варна през 2005 г. През 2006 г. придобива магистърска степен по специалност „Банков мениджмънт“ в Икономически университет - гр. Варна. През 2017 г. е приета в редовна форма на обучение по докторска програма „Финанси“ към същия университет. Част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е от 2013 г., а от 2022 г. заема длъжността Началник Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи и международни програми и проекти“.