Служба „Здраве и безопасност на труда“ подпомага осигуряването на здравословна и безопасна работна среда в лечебното заведение, като осъществява превантивен контрол на факторите и елементите на работната среда, условията на труд и безопасността на медицинския и немедицинския персонал. Профилактичните дейности са фокусирани върху идентифициране, оценка, минимизиране и елиминиране на риска при контакт с патогенни и инфекциозни биологични агенти, работа в среда с източници на йонизиращи лъчения, работа с химични вещества и смеси. Основна цел на дейността е системното подобряване на трудовата среда чрез реновиране и модернизация на материално-техническата база, въвеждане в експлоатация на високотехнологично медицинска оборудване, създаване и подкрепа на позитивен психоклимат.

Служба „Здраве и безопасност на труда“ съвместно със службата по трудова медицина контролира здравното състояние на работещите в лечебното заведение при постъпване на работа, анализира заболеваемостта с временна и трайна неработоспособност и трудовия травматизъм и предлага мерки за подобряването им.


Началник Служба „Здраве и безопасност на труда“ д-р Мая Кьосева д-р Мая Панайотова Кьосева

д-р Мая Панайотова Кьосева

Началник Служба „Здраве и безопасност на труда“

Завършила медицина в Медицински университет - Варна през 1986 г. През 1993 г. придобива специалност „Трудова медицина“. От 1986 до 1989 г. е участъков терапевт в Първа градска поликлиника - гр. Добрич. От 1990 до 2001 г. работи в отдел „Хигиена на труда“ в Хигиенно-епидемиологична инспеция - Варна като лекар-ординатор, лекар в токсико-физиологична лаборатория и началник на отдел. От 2001 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. Професионалните й интереси са насочени към оценка на здравния риск на работещите в среда на нейонизираща и йонизираща радиация и в индустриите, представени в регион Варна - корабостроене и кораборемонт, образование, информационни технологии и др.