Звено „Санитарен контрол“ отговаря за извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия на територията на лечебното заведение и поддържане на хигиената в административната част на болницата. Извършва контролна дейност по отношение на ефективността на дезинфекцията и стерилизацията и контролира противоепидемичните дейности, свързани с управлението на отпадъците. Извършва епидемиологични проучвания, вземане на проби за микробиологичен контрол от околна болнична среда, срезови, ретроспективни и проспективни проучвания на ВБИ/ИСМО в рискови отделения и разработване на нова дезинфекциозна програма. Провежда обучения на служителите от лечебното заведение по въпроси, свързани с профилактиката  на острите заразни болести и ВБИ/ИСМО и предлага мерки за оптимизация на противоепидемичния режим.


Болничен епидемиолог доц. Иванова Доц. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м.

Доц. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м.

Болничен епидемиолог

Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 1992 г. Придобива специалност „епидемиология на инфекциозните болести“ през 2006 г.  Специализира в Медицински университет - гр. София и Национален център по заразни и паразитни болести по следните проблеми: епидемиология на инфекциозните болести,  вирусни хепатити, имунизации в Р. България, съвременни насоки в работата по надзора и профилактиката на легионелозите, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. През 2017 г. защитава докторска степен с дисертация на тема „ Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област“. През 2021 г. придобива академична длъжност доцент“. Автор е на монография „Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944). От 2023 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.