Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2017-28 Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД информация - прекратена
9071962
Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа с оборудване за полисомнографски център в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД информация 08/01/2018; 16:30
възложена
9071700
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), за срок от една година информация 02/01/2018; 16:30
възложена
2017-27 Доставка на мамографски апарат, окомплектован с дигитализатор и 3 броя касети информация 08/01/2018; 16:30
прекратена
2017-26
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година информация
до 22/12/2017; 16:30
възложена
2017-25
Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба информация
02/01/2018; 16:30
възложена
2017-24

Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година

информация
11/01/2018; 16:30
възложена
2017-23
Доставка на нова нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за MRI Signa HDx1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер информация
22/12/2017; 16:30
възложена
2017-22
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, за период от тридесет и шест месеца информация
10/01/2018; 16:30
затворена
9070744
Доставка и монтаж на резервни части - комплект плоскопанелен детектор и команден процесор: R25064 PaxScan System 2020+ Panel and CP2 за Ziehm Vision FD Vario 3D S/N 90260 за нуждите на Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралите части информация
07/12/2017; 16:30
възложена
9070336

Доставка на модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация
28/11/2017; 16:30
възложена
2017-21
Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи се в Блок 3 на кота -3,30 в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицина информация
04/12/2017; 16:30
възложена
2017-20
Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД информация
07/12/2017; 16:30
възложена
2017-19
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години информация
08/12/2017; 16:30
възложена
2017-18

Доставка на дозиметрична апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по лъчелечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация
14/11/2017; 16:30
възложена
2017-17
Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година информация
07/11/2017; 16:30
възложена
2017-16

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация
09/11/2017; 16:30
възложена
2017-15
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тринадесет месеца. информация
26/10/2017; 16:30
възложена
9068234
Доставка и монтаж на нов рентгенов генератор за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206, за нуждите на Клиника по неврохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралия генератор
28/09/2017; 16:30
възложена
2017-14
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на общинa Варна, за срок от три години
 
възложена
2017-13

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. "Студентска" №1

 
възложена
2017-12

Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол (натриев хлорид) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години

28/06/2017; 16:30
възложена
2017-11
Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти, находящи се на територията на гр. Варна, район “Приморски“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, бул. „Цар Освободител“ № 100 и ул. Студентска №1, за срок от три години
 
възложена
2017-10
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1
05/07/2017; 16:30
прекратена
2017-09
Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
04/08/2017; 16:30
възложена
2017-08
Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година
05/05/2017; 16:30
възложена
2017-07
Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф  Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба
02/05/2017; 16:30
възложена
2017-06
Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година
28/04/2017; 16:30
възложена
9062672
Избор на изпълнител на абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година
10/04/2017; 16:30
възложена
2017-05
Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
12/04/2017; 16:30
възложена
9062460
Закупуване на оборудване за хирургическо лечение на предсърдно мъждене посредством криоаблация за нуждите на Клиника по кардиохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
05/04/2017; 16:30
възложена
2017-04
Периодични доставки на втечнен медицински кислород за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години
06/04/2017; 16:30
възложена
2017-03
Периодични доставки на разтвори  за екстракорпорална хемодиализа,  сол и суха бикарбонатна субстанция  за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
06/04/2017; 16:30
възложена
2017-02
Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години
27/03/2017; 16:30
възложена
2017-01
Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години
06/03/2017; 16:30
възложена
9061074
Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
17/02/2017; 16:30
възложена
9061002
Закупуване на ендоскопска видеосистема със светлинен LED източник за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
15/02/2017; 16:30
възложена
9060911
Закупуване на нова ехографска система за нуждите на Клиника по детска клинична хематология и онкология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
10/02/2017; 16:30
възложена
9060401
Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на хардуерно оборудване и специализирани софтуерни продукти
19/01/2017; 16:30
възложена
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа с оборудване за полисомнографски център в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), за срок от една година Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Доставка на мамографски апарат, окомплектован с дигитализатор и 3 броя касети Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Доставка на нова нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за MRI Signa HDx1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, за период от тридесет и шест месеца Доставка и монтаж на резервни части - комплект плоскопанелен детектор и команден процесор: R25064 PaxScan System 2020+ Panel and CP2 за Ziehm Vision FD Vario 3D S/N 90260 за нуждите на Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралите части Доставка на модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи се в Блок 3 на кота -3,30 в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицина Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години Доставка на дозиметрична апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по лъчелечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тринадесет месеца. Доставка и монтаж на нов рентгенов генератор за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206, за нуждите на Клиника по неврохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралия генератор Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на общинa Варна, за срок от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. "Студентска" №1 Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол (натриев хлорид) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на гр. Варна, район “Приморски“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, бул. „Цар Освободител“ № 100 и ул. Студентска №1, за срок от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител на абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на оборудване за хирургическо лечение на предсърдно мъждене посредством криоаблация за нуждите на Клиника по кардиохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Периодични доставки на втечнен медицински кислород за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Периодични доставки на разтвори за екстракорпорална хемодиализа, сол и суха бикарбонатна субстанция за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на ендоскопска видеосистема със светлинен LED източник за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Закупуване на нова ехографска система за нуждите на Клиника по детска клинична хематология и онкология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на хардуерно оборудване и специализирани софтуерни продукти