Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години