Периодични доставки на разтвори за екстракорпорална хемодиализа, сол и суха бикарбонатна субстанция за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години