Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД