Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тринадесет месеца.