Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
  9084581 Избор на доставчик на абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System) информация 03/01/2019 възложена
  9084514

Избор на доставчик на нова рентгенова тръба за дигитален рентгенов апарат Canon Acroma за нуждите на Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

информация 28/12/2018 възложена
  2018-28 Избор на доставчик на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година информация 21/12/2018 възложена
  2018-27 Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години информация 04/01/2019 възложена
  2018-26

Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от две години

информация 02/01/2019 възложена
  2018-25

Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година

информация 03/01/2019 възложена
  2018-24 Избор на доставчик на резервни части и консумативи, напълно съвместими с машини за екстракорпорално кръвообращение „STОKERT SIII“ информация 17/12/2018 възложена
  2018-23 Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години информация 27/12/2018 възложена
  2018-22 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца информация 18/12/2018 прекратена
  2018-21

Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Definition, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

информация 11/12/2018 възложена
  2018-20

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация 15/11/2018 възложена
  2018-19

Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година

информация 23/10/2018 възложена
  2018-18

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика  в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация 05/10/2018 възложена
  2018-17

Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, за нуждите на УМБАЛ Света Марина ЕАД, за период от три години

информация 04/10/2018 възложена
  2018-16 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна,
ул. „Студентска“ №1
информация   възложена
  9079648

Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАДза подход на специализирани автомобили

информация 21/08/2018 възложена
  2018-15

Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години

информация 25/09/2018 възложена
  2018-14 Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, за период от тринадесет месеца информация 13/09/2018 възложена
  9079401 Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ №1, гр. Варна информация 23/08/2018 възложена
  2018-13 Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години информация 04/09/2018 възложена
  2018-12

Избор на доставчик на комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно съвместими
с MRI GE Signa HDXT 1.5
T

информация 17/08/2018 възложена
  2018-11

Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

информация 31/07/2018 възложена
  9078824

Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАДза подход на специализирани автомобили

информация 30/07/2018 прекратена
  2018-10

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1

информация 31/07/2018 прекратена
  2018-09

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на един брой мултимодален линеен ускорител, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация 06/07/2018 възложена
  2018-08

Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца

информация 28/06/2018 възложена
  9075544

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация 09/05/2018; 16:30 възложена
  9075071

Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация 26/04/2018; 16:30 възложена
  2018-07

Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация 14/05/2018; 16:30 възложена
  9074978

Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

информация 13/04/2018; 16:30 възложена
  2018-06 Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна информация 10/04/2018; 16:30 възложена
  9073681

Доставка и монтаж на резервна част - специализиран компютър за обработка на образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 1K-SYSTEM за нуждите на Клиника по Урология и Дейност Оперативно лечение към Първа КООХ към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част

информация 19/03/2018; 16:30 възложена
  2018-05 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по неврохирургия, Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години информация 17/04/2018; 16:30 възложена
  2018-04 Доставка на оловни листи за лъчезащита информация доставка чрез ССБ възложена
  2018-03 Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години информация 30/03/2018; 16:30 възложена
  2018-02

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

информация 26/04/2018; 16:30 възложена
  9072408 Доставка на 60 (шестдесет) флакона от 50 мг. лекарствен продукт липозомален Amphotericin B, по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна информация 31/01/2018; 16:30 възложена
  2018-01 Избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца информация 27/02/2018; 16:30 възложена
„Избор на доставчик на абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System)“ Избор на доставчик на нова рентгенова тръба за дигитален рентгенов апарат Canon Acroma за нуждите на Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на доставчик на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от две години Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Избор на доставчик на резервни части и консумативи, напълно съвместими с машини за екстракорпорално кръвообращение „STОKERT SIII“ Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Definition, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1 Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани автомобили Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ №1, гр. Варна Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, за период от тринадесет месеца Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години Избор на доставчик на комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно съвместими с MRI GE Signa HDXT 1.5 T Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани автомобили Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1 Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на един брой мултимодален линеен ускорител, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Доставка и монтаж на резервна част - специализиран компютър за обработка на образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 1K-SYSTEM за нуждите на Клиника по Урология и Дейност Оперативно лечение към Първа КООХ към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по неврохирургия, Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години Доставка на оловни листи за лъчезащита Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Доставка на 60 (шестдесет) флакона от 50 мг. лекарствен продукт липозомален Amphotericin B, по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца