Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП в електронен вид - еЕЕДОП

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА еЕЕДОП.doc [публикувано на 12.03.2018г. в 18:36ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 12.03.2018г. в 18:36ч.]
espd-request.xml [публикувано на 12.03.2018г. в 18:36ч.]