Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години