„Избор на доставчик на абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System)“