Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

Указание за попълване и подаване на еЕЕДОП.doc [публикувано на 07.05.2019г. в 17:34ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 07.05.2019г. в 17:34ч.]
espd-request.xml [публикувано на 07.05.2019г. в 17:34ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 07.05.2019г. в 17:34ч.]