Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

Указания за предоставяне на ЕЕДОП.docx [публикувано на 23.07.2019г. в 18:40ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 23.07.2019г. в 18:40ч.]
espd-request .xml [публикувано на 23.07.2019г. в 18:40ч.]
espd-request .pdf [публикувано на 23.07.2019г. в 18:40ч.]