Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

Указания за предоставяне на ЕЕДОП.docx [публикувано на 31.10.2019г. в 13:54ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 31.10.2019г. в 13:54ч.]
espd-request.xml [публикувано на 31.10.2019г. в 13:54ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 31.10.2019г. в 13:54ч.]