Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

Указания за предоставяне на ЕЕДОП.docx [публикувано на 22.11.2019г. в 14:15ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 22.11.2019г. в 14:15ч.]
espd-request.xml [публикувано на 22.11.2019г. в 14:15ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 22.11.2019г. в 14:15ч.]