Харта за правата и задълженията на пациента


Харта за правата и задълженията на пациента в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна
 

Чл. 1. УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД осъществява своите диагностични, лечебни и учебни функции при преимуществено зачитане на правата на пациентите и преди всичко при зачитане на тяхното човешко достойнство.

Чл. 2. (1) Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна има следните права:
1. Право да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
2. Право да бъде гарантирано спазването на човешките му права.
3. Право да получи достъп до всички налични в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна видове информация относно здравния си статус, медицинските услуги и как да ги използва, достъпните научни изследвания и технологични иновации.
4. Право да знае името на лекаря, медицинската сестра и екипа, които го лекуват и се грижат за него.
5. Право да бъде информиран на разбираем език за характера и прогнозата на заболяването и смисъла на необходимите изследвания и лечение.
6. Право на достъп до цялата информация, на разбираем език, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения относно изразяването на необходимото информирано съгласие за провеждане на съответното лечение.
7. Право на свободен избор. Всяко лице има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и изпълнители на медицинска помощ в рамките на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, на базата на адекватна и разбираема информация.
8. Право да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдените в медицината методи и средства.
9. Право на тайна и конфиденциалност всеки пациенти има право на поверителност на личната информация, включваща данни относно здравното му състояние и потенциални диагнози или терапевтични процедури, както и защитата на конфиденциалността по време на изпълнението на диагностичните процедури, посещенията от специалист и медицинско терапевтично или хирургично лечение като цяло.
10. Право на уважение към времето на пациента. Всяко лице има право да получи необходимото му лечение в рамките на бърз и предварително определен период от време, доколкото това е възможно. Това право се прилага на всеки етап от лечението.
11. Право на индивидуално лечение. Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени колкото е възможно повече към неговите лични нужди.
12. Право на спазване на стандартите за качество. Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на спецификацията и спазването на точни стандарти.
13. Право на избягване на ненужно страдание и болка. Всяко лице има право да избегне толкова страдания и болка, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.
14. Право да може да се съветва с други лица, ако Ръководството на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна му предложи включване в изпитване на нови методи и лекарства, и да откаже такова включване.
15. Право да се възползва от подкрепата на семейството и близките си по време на лечението.
16. Право да бъде запознат с Правилника на клиниката/отделението и задълженията му като пациент.
17. Право да бъде запознат с разходите по лечението му.
18. Право да получава добро медицинско обслужване, дори когато е в състояние, близко до смъртта.
19. Право да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация.
20. Право да приема или да отказва посетители.
21. Право да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител.
22. Право на образованието и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности.
23. Право да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ.
24. Право да откаже да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, както и да откаже включването му в листа на чакащите.
25. Право да откаже да продължи започналия престой в лечебното заведение.
26. Право на жалване. Всеки пациенти има право да се оплаква, всеки път, когато е претърпял вреди, както и правото да получи отговор или друга обратна връзка.
27. Право да има възможност да подава сигнали и оплаквания пред Ръководството и други институции, когато правата му са нарушени.
28. Право да бъде своевременно уведомен и правилни информиран при необходимост от превеждането му в друго лечебно заведение.
29. Право на обезщететение. Всеки пациенти има право да получи достатъчна компенсация, в рамките на разумно кратък период от време, когато е безспорно доказано, че той или тя е претърпяла по вина на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна или на работещиза нея физически лица физически или морални, или психологическо увреждане, причинено от оказването на здравни услуги и лечение.

(2) Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.

Чл. 3. Всеки пациент на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна е длъжен:
1. Да се грижи за собственото си здраве;
2. Да не уврежда здравето на другите
3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяването на здравето му.
4. Да спазва установения ред в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.