На вниманието на Възложителите и Договорно-изследователските организации (ДИО):

В изпълнение на чл. 87, ал. 4 от ЗЛПХМ ви уведомяваме, че на задължително предварително одобрение от Изпълнителния директор на болницата ще подлежат всички нови клинични проучвания на територията на болницата. (Свалете Образец на Молба за съгласие).


Задължителното изискване преди започване на договаряне с юридическия отдел ще важи за всички настоящи и бъдещи партньорски Договорно-изследователски организации.

За този вид одобрение на клиничните изпитвания и научни медицински изследвания, ДИО и техните представители ще бъдат своевременно уведомявани след подаването на молбата за съгласие. 

На основание чл.107а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, считано от 29.04.2022 г. са определени лица за контакт, които да осъществяват функциите на Комисията по етика за мониториране на клиничните изпитвания на лекарствени продукти в лечебното заведение и спазване на правилата на Добрата клинична практика.

Правилник за провеждане на клинични проучвания

Актуална ценова листа при провеждане на клинични проучвания, считано от 01.04.2024 г.

Заповед № Р-237 от 27.03.2024 г. относно организация, осигуряване на прозрачност и обезпечаване на интересите на лечебното заведение и служителите му при поемане на задължения във връзка с провеждане на клинични изпитвания на територията на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна

Контакти, които да служат за изготвяне на център специфични Формуляри за информирано съгласие, при условие за отсъствие на конфликт на интереси:

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. - тел: 052 978 577

Проф. д-р Яна Бочева, д.м. - тел: 052 978 545

Длъжностно лице с координираща роля - за съдействие и запитвания:
Христофор Зюмбюлски - Администратор по клинични изпитвания
ет. 2, каб. 221
тел: 052 978 819
тел: 052 302 851 (до 55) – Централа/вътр. тел. 1819
е-mail: [email protected]