Подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

В изпълнение на разпоредбите на чл.12, ал.1 и чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, в сила от 04.05.2023г., в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна,  като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Сигнализиращо лице по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в работен контекст, включително в качеството му на работник, служител, държавен служител, лице, което упражнява свободна професия, стажант, лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, кандидат за работа, съдружници, акционери, членове на органи за управление и контрол и други.

Сигналът се подава писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща. Адресира се до УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, на вниманието на служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона като връзката със служител, отговорен за приемането на сигнали, се осъществява чрез телефонна централа на 052/ 30 28 51 до 54, от 09.00ч. до 15.00ч., както и по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на:

- имейл адрес: [email protected] (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ - по образец на КЗЛД, наличен по-долу);

- на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски“ № 1, (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ по образец на КЗЛД, наличен по-долу);

Към сигнала може да приложите всякакви документи, които подкрепят твърденията Ви, както да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни. Ако подаденият от Вас сигнал не съдържа в цялост необходимата информация или очевидно съдържа неверни или противоречиви твърдения, ще получите указания за отстраняване на нередовностите и поправка на твърденията в 7-дневен срок. В случай на устно подаване на сигнала определеният за това служители попълва формуляра вместо Вас.

Съгласно Закона, каналът за вътрешно подаване на сигнали се прилага за нарушения в някоя от следните области: 1) нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на: обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи; 2) нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз (измами, засягащи финансовите интереси на Съюза); 3) нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата относно конкуренцията и държавните помощи; 4) нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; 5) извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; 6) нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство или законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които: 1) са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок; 2) съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и  твърденията не са поправени в указания срок; 3) съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области; 4) се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години; 5)  са подадени анонимно; 6) се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);  7) се отнасят за нарушения  на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация; 8) са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна; 9) се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето; 10) се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание; 11)  се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство; 12) касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

При образуване на проверка, от Вас и от трети лица могат да се искат допълнителни сведения, да се изслуша засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД при предварителното Ви уведомяване.

Образец от формуляра на КЗЛД за подаване на сигнали е наличен ТУК!