"Света Марина Трейдинг" ЕООД извършва перални услуги като болнична пералня. Дружеството е обезпечено за качествено изпълнение на перилния процес чрез спазване на нормативната уредба и поддържане в допустимите стандарти на микроклиматичния комплекс. Изпирането и дезинфекцията на прането се осъществяват по два метода - термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен. Пералното стопанство работи и за външни контрагенти в сферата на здравеопазването.

Службата по трудова медицина към "Света Марина Трейдинг" EOOД извършва обслужване на външни предприятия. Към настоящия момент са  фирми от отраслите: здравеопазване, висше образование, водоснабдяване и канализация, дигитален маркетинг и реклама, кораборемонт, търговия и услуги, информационни технологии и др.