Акценти

Основни клинични направления в работата на Клиника по гръдна хирургия са конвенционална и миниинвазивна видеоасистирана торакоскопска хирургия при диагностиката и лечението на бенигнени и малигнени заболявания на белия дроб, медиастинума и плеврата;  лечение на гнойните заболявания на белия дроб и плеврата; миниинвазивно хирургическо лечение на бенигнени и малигнени заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези с ултразвуков скалпел; диагностика и хирургическо лечение в пълен обем на заболяванията на млечната жлеза.

В клиниката се  прилагат съвременни диагностични и лечебни технологии в областта на гръдната хирургия и хирургията на млечната и щитовидната жлези. Диагностична дейност на клиниката -  своевременна, адекватна и на високо технологично ниво диагностика на всички травматични, спешни и неотложни състояния в гръдната хирургия от високо  специализирани екипи на денонощно разположение.

Извършва се диагностика на доброкачествени, злокачествени, възпалителни и паразитни  заболявания на: гръдна стена, плевра, трахея и бронхиално дърво, бял дроб, медиастинум, диафрагма, млечна жлеза, щитовидна жлеза, паращитовидни жлези.

В клиниката се извършват тънкоиглени и дебелоиглени биопсии на лезии на гръдната стена, аксилата, млечната жлеза и шията с оглед морфологична верификация и стадиране на онкологичните заболявания. В съдействие с клиниките по образна диагностика и клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия се извършват: мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ); магнитно-резонансна томография (МРТ, ЯМР); позитрон-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ);  биопсия на лезии на гръдна стена, плевра, бял дроб и медиастинум под  КТ контрол.