Трета психиатрична клиника за лечение на психози /психични разстройства/в старческа възрастАкценти

Дейността на Трета психиатрична клиника е осъществяване  на специализирана психиатрична болнична помощ, включваща следните видове дейности - активно лечение на лица с остри и  обострени хронични психични заболявания, диагностика и лечение на лица с психични и поведенчески разстройства в напреднала и късна възраст, диагностика и лечение на лица с психични и придружаващи соматични заболявания, диагностика и консултации, поискани от лекари от други клиники и  лечебни заведения, вкл. и диагностично и терапевтично проблемни случаи, експертна дейност, научно-изследователска дейност и занимателна трудотерапия  на психично болни. Трета психиатрична клиника е структурно звено на УМБАЛ “Свeта  Марина” ЕАД – Варна. Създадена е на 1.06.2010 г. Включва геронтопсихиатрично отделение, което е формирано през 1981 г.

Освен активно лечение, в клиниката се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към други лечебни заведения и такива за извънболнична помощ, хосписи, диспансери.

Клиниката е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст; психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в напреднала и късна възраст; различни форми на деменция. Като водеща в областта си университетска клиника тук се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение.

Прилагат се широк кръг от терапевтични подходи: психофармакотерапия, индивидуални и групови психотерапевтични сесии, занимателна терапия като стремежът е да се осигури континюитет в психиатричното лечение и психо-социалните грижи.