Акценти

Втора клиника по инфекциозни болести  е уникална лечебно-диагностична в Североизточна България за специализирана помощ за инфекциозни болести, включваща бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения.

Инфекциозните заболявания са глобално разпространени и засягат всички възрастови групи. Значими са за здравния и социалния статус на хората. Своевременната и адекватна инфекциозна диагноза е изключително важна, гарантира ранно, персонализирано и подходящо лечение, преди да са настъпили тежки и необратими увреждания.

В клиниката се прилагат съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област, приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC /Европейски център за контрол и лечение на заразните болести/, своевременно и прецизно уточняване етиологията на нозологичната категория вирусни хепатити, прилагане на съвремнни терапевтични програми, вкл. приложение на пегилиран интерферон при остри вирусни хепатити, безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания.

Втора клиника по инфекциозни болести осъществява безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания. Приоритетни дейности на клиниката са свързани с ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC /Европейски център за контрол и лечение на заразните болести/.