Направление „Човешки ресурси“ включва Отдел „Кадри“ и Отдел „Труд и работна заплата“. Структурата организира цялостния процес по управление на човешките ресурси в лечебното заведение.

Отдел „Кадри” отговаря за изготвянето на документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение, както и за издаването на документи свързани с трудовия, социален и образователен статут на служителите на Дружеството, спазвайки разпоредбите на Кодекса на труда.

Отдел „Труд и работна заплата” обработва всички първични документи, свързани с полагането на труд - работни графици и отчетни форми, обработва документи, свързани с начисляване и изплащане на трудовото възнаграждение на служителите на Дружеството. Изготвят се текущи и периодични справки, свързани с персонала и заплащането на труда.


Ръководител Направление „Човешки ресурси“ Йовкова Боряна Веселинова Йовкова

Боряна Веселинова Йовкова

Ръководител Направление „Човешки ресурси“

Завършила бакалавърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет - гр. Варна през 2001 г. През 2004 г. придобива магистърска степен по специалност „Индустриален бизнес и администрация“ в Икономически университет - гр. Варна. През 2020 г. завършва магистърска степен по специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ в Икономически университет - гр. Варна. Част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна е от 2011 г., а от 2014 г. заема длъжността Ръководител Направление „Човешки ресурси“.