Направление „Управление на финансовите ресурси” е отговорно за организацията и осъществяването на счетоводната отчетност в УМБАЛ „Света Марина” ЕАД - Варна. Направлението извършва цялостно, систематично и хронологично счетоводно отчитане на стопанските процеси в лечебното заведение, представяне на счетоводната информация в годишни и междинни финансови отчети, финансов анализ на дейността, планиране, управление и контрол на финансовите ресурси и спазване на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.


Ръководител Направление УФР и Главен счетоводител Албена Докторова Албена Златева Докторова

Албена Златева Докторова

Ръководител Направление „Управление на финансовите ресурси“ и Главен счетоводител

Завършва специалност „Икономика на промишлеността“ в Икономически техникум „Г. С. Раковски“ в гр. Варна през 1986 г. През 1991 г. придобива специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет - гр. Варна. През периода 1991 г. - 1995 г. Работи като счетоводител в Обединена районна клинична болница „Д-р Р. Ангелов“ в гр. Варна. От 1995 г. до 2000 г. е данъчен инспектор в Териториална дирекция в гр. Варна към Национална агенция за приходите. От 2000 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна като до 2005 г. е заместник главен счетоводител, а от 2006 г. е Ръководител Направление „Управление на финансовите ресурси“ и главен счетоводител.