Обща канцелария организира и осъществява деловодната обработка посредством ръчен или автоматичен режим в деловодната система, приема, завежда, пренасочва по компетентност входящата кореспонденция, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция, извършва справки, изготвя заверени копия на документи, съобразява движението на документите с технологичната последователност на управленските и деловодни операции и отговаря за приемането на заявления за предоставяне на достъп до информация.


Организатор кореспонденция и куриерска дейност Върбанова Марина Неделчева Върбанова

Марина Неделчева Върбанова

Организатор кореспонденция и куриерска дейност

През 2013 г. завършва магистратура по специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. От 2008 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.