Отдел „Правен“ осъществява юридическото обслужване на лечебното заведение като отговаря за подготвянето на договори, вътрешни правила и заповеди, кореспонденция с органи на държавната и общинската власт и други лица и извършва процесуално представителство по всички съдебни дела.

Организира провеждането на търгове и конкурси по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, взема пряко участие за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение и отговаря за договорните и други юридически отношения на лечебното заведение с Възложители и Договорни изследователски организации (ДИО) във връзка с провеждане на клинични изпитвания на територията на лечебното заведение. Структурата отговаря за договорните и други юридически и фактически отношения с дружествата, чийто едноличен собственик на капитала е лечебното заведение.

Служителите на отдел „Правен“ участват в работата на вътрешни комисии и работни групи на лечебното заведение.


Главен юрисконсулт Михаела Ганева Михаела Николаева Ганева

Михаела Николаева Ганева

Главен юрисконсулт

Завършила Първа езикова гимназия „Хр. Кабакчиев“, гр. Варна с немски език през 1995 г. През 2001 г. завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. От 2011 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.