Отдел „Вътрешен одит“  планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. Проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите.


Началник Отдел „Вътрешен одит“ С. Иванова Светлана Владимирова Иванова

Светлана Владимирова Иванова

Началник Отдел „Вътрешен одит“

Завършила бакалавърска степен и магистърска степени по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет - гр. Варна. Притежава допълнителна специалност „Педагогика“. От 2011 г. притежава Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. През 2020 г. придобива докторска степен по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”. От 2017 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, а от 2019 г. заема длъжността Началник Отдел „Вътрешен одит“.