Отделът осъществява дейностите по подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки съгласно приложимата нормативна уредба и съхранява документацията по приключили процедури.