Основните дейности на отдел „Вътрешно ведомствена сигурност“ включват контрол на пропускателен режим на „вход“ и  „изход“ на лечебното заведение, издаване и контрол по издаването на пропуски за служителите и външните контрагенти на на лечебното заведение, осъществяване на видеонаблюдение на територията и сградите на лечебното заведение , приемане, обработване, съхранение и последващо унищожаване на архива на лечебното заведение след изтичане срока за съхранение, прилагане на Общия регламент за защита на личните данни, извършване на обучение и последващ контрол  съгласно Закона за защита на личните данни и съдействие и контрол по въпросите свързани с Гражданска защита на различните структури в лечебното заведение.


Началник Отдел „Вътрешно-ведомствена сигурност“ Г. Казаков Георги Атанасов Казаков

Георги Атанасов Казаков

Началник Отдел „Вътрешно-ведомствена сигурност“

Завършил магистърска степен с придобиване на правоспособност „юрист“ в Технически университет - гр. Варна през 2004 г. Преминал е квалификационни обучения и курсове по Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, Общ регламент за защита на личните данни, Закон за защита на личните данни, Закон за защита на класифицираната информация и др. От 2016 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.