Централна стерилизационна база е открита през 1995 г. с дарение на швейцарския Червен кръст, обновена и дооборудвана през 2005 г. и 2009 г., като през 2015 г. е направен основен ремонт. Oбслужва всички операционни зали и клиники на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. Поддържа функционални връзки с всички звена на лечебното заведение. В Централна стерилизационна база е въведен изолационен режим на достъп с акустична сигнализация.

Разполага със съвременна апаратура, която задоволява потребностите на лечебното заведение със стерилни материали 24 часа в денонощието. Структурата осигурява стерилността на медицинските пособия и операционно бельо необходими за безопасността на пациентите при оказване на медицинска помощ, намаляване честотата на вътреболничните инфекции.

Стерилизацията представлява профилактична дейност. На стерилизация подлежат инструментариум, специална медицинска апаратура и пособия, лабораторна техника и стъклария, операционно бельо. Спазват се всички хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика.


Завеждащ Централна стерилизационна база К. Вълканова Краса Йорданова Вълканова

Краса Йорданова Вълканова

Завеждащ Централна стерилизационна база

Завършва бакалавърска степен по специалност „Управление на здравни грижи“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна през 2005 г. През 2007 г. придобива магистърска степен по специалност „Управление на здравни грижи“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна.