ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ

Уважаема Госпожо/Господине,

Във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

УМБАЛ "Света Марина“ ЕАД, гр. Варна е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. ,,Христо Смирненски“ № 1, с ЕИК: 103562052. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес, на ел. поща: [email protected] или чрез длъжностното лице по защита на данните на тел. 052 / 978 802 или на ел. поща: [email protected]. За УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.
В изпълнение на правата и задълженията си като лечебно заведение, работодател, договорен партньор, УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, получена по електронен път (напр. информация от електронни карти за достъп), снимка. УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД обработва и следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.
УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД обработва лични данни основно за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.
Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.
УМБАЛ „Света Марина” ЕАД може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Министерство на здравеопазването, медицински специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи: и др. УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Възможно е в определени случаи УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД да изпраща лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), като в тези случаи се осигурява необходимото сигурно ниво на защита на личните данни, съобразно нормативните изисквания.
УМБАЛ „Света Марина” ЕАД съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. За да определи подходящия период на съхранение, УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва.  В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:
достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД): това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които УМБАЛ „Света Марина” ЕАД съхранява за Вас, и да проверите, дали има законово основание за тяхната обработка.
Коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД): имате възможност да изискате от УМБАЛ „Света Марина” ЕАД да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас.
изтриване (право ,,да бъдеш забравен“ съгласно чл. 17 от ОРЗД): имате възможност да изискате от УМБАЛ „Света Марина” ЕАД да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им. Също така имате правото да искате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
възражение срещу обработка (сългасно чл. 21 от ОРЗД): в случаите, в които УМБАЛ „Света Марина” ЕАД разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
ограничаване на обработката (съгласно чл. 18 от ОРЗД): имате възможност да изискате от УМБАЛ „Света Марина” ЕАД временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване.
преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от УМБАЛ „Света Марина” ЕАД да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
в случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД гр. Варна. След получаване на Вашето искане, УМБАЛ ,,Св. Марина“ ЕАД гр. Варна ще преустанови обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на тел.: 052 / 978 802.
При такова искане от Ваша страна е възможно да бъде необходимо да предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност, като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.